Утегенова Алия Амантаевна
кандидат филологических наук, старший преподаватель
Тегі: Утегенова
Аты: Алия
Туған күні: 23.04.1960
Академиялық біліктілік: филология ғылымдарының кандидаты
10.01.02 – СССР халықтарының әдебиеті
ҒК, №0000455, 1816.1992 Хаттама №1
Оқу орны
(біліктілігі)
1977 -1982– Шымкент педагогика институты
(ЖБ№231569 күні:24 маусым1982; тіркеу № 4386). Біліктілігі: орыс тілі мен әдебиет мұғалімі және методист -тәрбиеші
Қосымша біліктілік: Біліктелектіарттырумақсатындакелесікурсөттім:
1. «Жоғарымектептеқазақтіліноқытуәдістемесі»  01 -21 наурыз 2022 жыл (LIBERTY Білім беру орналығы)
Жоғары оқу орнында 2016 бастап
Жұмыспен қамту деңгейі (толық емес немесе толық күн) толық
Оқыту фокусы Орыс тілі
Пәнаралық аспектілер: Бакалавриат: орыс тілі
Келесі бағыттар бойынша іс-шаралар:
– Қосымша білім
—          Зерттеулер Диссертация: Қазіргі балалар әңгімелерінің жанрлық-көркем ереешеліктері
—          Кеңестер жоқ
Педагогикалыққызметтетұлғаныңзерттеушілікәрекетіқалайкөрінеді? Зерттеу оқытуда көрініс табады:
1. Оқу құралдары дайындалды, атап айтқанда: «Қазақ тілі», «Орыс тілі» (қазақ тілінде).
Жұмыс тәжірибесі:
— Жалпы
Жалпы еңбек өтілі –35 жыл:
-2016-2023- Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің «Қазақ және шетел тілдері» кафедрасының аға оқытушысы;
— 2013-2016 -Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кадедрасының доценті;
-2011-2013 –Қазақ-Ресей университетінің педагогика кафедрасының доценті;
-2001-2011- ҚазГЗУ әлем тілдері кафедрасының доценті;
-1998-2001- С.Сейфуллин атындағы Ақмола аграрлық университетіқазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы;
-1991-1993- Ақмола қаласының С.Сейфуллин атындағы пединститутықазақ тілі және әдебиет кафедрасының аға оқытушысы;
-1982-1991- Шымкент пединституты орыс тілі және әдебиет әдістеме кафедрасының аға оқытушысы.
-Сарапшыретіндегііс-әрекет:
Жарияланымдар 1.«Ы.Алтынсарин шығармаларындағы тіл ұстарту шеберлігі»Развитие многоязычия в Казахстане и процессы формирования поликультурной личности: Сборник материалов международной научно-практической конференции , посвящ. 25-летию Независимости Казахстана и 20-летиюЕНУим.Л.Н.Гумилева. Астана, ЕНУим.Л.Н.Гумилева. Астана, 2016г.,С.155-159
2. ҚазЭҚХСУ орыс тілі сабақтарында студенттердің тұлғалық және кәсіби құзыреттілігін дамыту үлгісі. Астана: ҚазЭҚХСУ. – 2017.- No4, 112-117 б
3. Жұлдыздарға тікенектер арқылы немесе білім беру дизайны қандай. Қазіргі педагогикалық үдеріс: мазмұны, әдістері, тәсілдері, формалары: // Конференция жинағы.- Астана: «Астана оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС, 2019, 302-307 б.
4. Педагогикалық дизайн – цифрлық дидактиканың феномені –феномен цифровой дидактики
//Bonn | Germany in the Fourth International Conference of European Academy of Science, Бонн, Германия, 20-31 қаңтар 2019ж.,  156-158б.
5. МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯ ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕ НҰСҚАУЛЫҚ ЖОБАУДЫҢ (ИД) ЖАСАУЫ: ТӘЖІРИБЕ, МӘСЕЛЕЛЕР, БОЛАШАҒЫ // XII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Мәскеу, РУДН, 28-29 наурыз, 2019 ж., Мәскеу халқтар достығы Ресей университеті 2 бөлім. Ресей университеті 2019,  410-414б.
6. Экономикалықмамандықстуденттерінетілдікпәндердіоқытудакейстехнологиясынқолдану. «Цифрлықэкономиканықалыптастыружағдайындағыәлеуметтік-экономикалықдамудыңжаңамүмкіндіктері» профессорлық-оқытушыларқұрамыныңхалықаралықғылыми-тәжірибелікконференциясыныңматериалдарыНұр-Сұлтан: 2019. 517-520-беттер.
6. Урунбасарова Е.А., Рахимбекова С.А., Сейсекенова А.Б., Тлегенова Қ.А., Өтегенова А.А. Көптілдібілімберужүйесіндегіоқушылардыңрухани-адамгершіліксанасыныңтеориясыментәжірибесі. ҰжымдықмонографияАстана: ҚазЭҚХСУ, 2019. — 210 б.
7. Әлеуметтік-гуманитарлықпәндерарқылыстуденттіңжекебасыныңрухани-адамгершілікдамуы-ҚазақстанРеспубликасыҰлттықҒылымакадемиясыныңакадемигі, экономикағылымдарыныңдокторы, профессорСейтқасимовҒабдығапарСағитұлынескеалуғаарналған «оқулар — 2021» халықаралықғылыми — практикалықконференциясыныңматериалдары, Қыркүйек 30, 2021-367-372
8. Қазақтіліноқытудакомпьютерлікқосымшалардықолдану. «Сейтқасымовоқулары» халықаралықғылыми-практикалықконференция -2022. Астана: 29.09.2022 ж
9.  «Орыс тілі: экономикалықмамандықтардыңжоғарыоқуорындарыныңстуденттерінеарналғаноқулық» 2023 — 352 б. (22 б.)  Астана, баспа: Esil University, 2023 ж
Мүшелік: жоқ
Халықаралықтәжірибе: жоқ
— Басқаруқызметі
жоқ
— Академиялыққызмет
Жеке тәжірибе / мысал
жоқ
Басқасы: Esil University ректорының Құрмет грамоталары