Библиографические указатели

Алимханов Е. Қазақ күресі (оқыту, үйрету, жаттықтару): оқулық.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-190 б.

Оқулықта қазақ күресіне арналған оқыту, үйрету, жаттықтырудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік сұрақтары қамтылды…

Асанова Т.А. Өнеркәсіптік маркетинг (дәріс кешені): оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. Тұран университеті, 2020.-49 б.

Оқу-әдістемелік құралында өндірістік кәсіпорын маркетигінің теориялық негіздері, оның стратегиясы, мақсаты, міндеттері, қызметі, маркетинг кешенің негізгі элементтері, маркетингтік зерттеулердің түрлері мен әдістері баяндаланған…

Асқарова Ұ.Б. Экология және тұрақты даму. 1-бөлім: оқулық. – Алматы, 2020.–199 б.

Оқулықта экологияның даму тарихы туралы мәліметтер беріліп, организмдердің құрылымдарының барлық деңгейлеріндегі олардың сыртқы қоршаған ортамен қарым-қатынастарының заңдылықтары қарастырылған.

Асқарова Ұ.Б. Экология және тұрақты даму. 2-бөлім: оқулық. – Алматы, 2020.–200 б.

Табиғат пен Қоғам арасындағы үйлесімді қарым-қатынастарды қалыптастыру үшін мемлекеттердің тұрақты дамуға өту стратегиясы мен механизмдері кең түрде қарастырылған.

Ахметкалиева С.К. Тауар қозғалысының логистикасы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2020 .–156 б.

Оқу құралында логистиканың негізгі функционалдық салаларының әрқайсысының міндеттері мен өзара байланыстары қарастырылған. Тауар қозғалысы логистикасының сатып алу, өндірістік, тарату және көлік жүйелерінде құрастырылған модельдерінің сипаттамалары мен зертеулері берілген.

Әшірбековa Л.Ж., Смaғұловa Г.С., Есенжігітова Р.Г.  Мемлекеттік және жергілікті бaсқaру жүйесіндегі инновaциялaр: оқу құралы .–  Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 172 б.

Оқу құралында мемлекеттік және жергілікті басқару жүйесіндегі инновациялық әдістерді пайдаланудың теориясы мен тәжірибесінің қалыптасуы мен дамуы баяндаланған..

Бабаев С.Б. Тұлғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері: оқу құралы.-Алматы: Нұр-Пресс, 2020.-336 б.

Оқу құралында педагогиканың әдіснамалық негіздері өрнек тапқан. Шәкірттерді баулу, оларды тәлім жолына салып, біліммен қаруландырудың әдістері, қағидаттары және педагогикалық құрал-жабдық шараларын пайдаланудың жолдары кеіәнен баяндалады.

Берстембаева Р.К., Ескалиева А.Ж. Компанияларды қаржылық сауықтыру: оқу құралы.-Атырау, 2020.-234 б.

Оқу құралы кәсіпорындағы дағдарысты дамытудың теориялық аспектілері, оны талдау және банкроттық болжау әдістемесі, сондай-ақ ҚР-дағы кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру тәжірибесі қамтылған…

Ғабитов Т.Х., Зейнуллин Р., Осербаев Е.   Қазақстандағы мәдени туризм: Ұлттық код. Артефактілер: анықтамалық – Алматы: Қазақ университеті, 2020 -360 б.

Қазақстандағы мәдени туризм, жәдігер мен ескерткіштерге арналған анықтамалық пен электрондық контентте авторлық топтың мәдениеттану мен философия ғылымдары салаларында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстары негізінде қазақ мәдени ескерткіштер туралы мәлімет кешенді түрде берілген.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Осик Ю.И. Логистика: оқу құралы.-Алматы: Нұр-Пресс, 2020.-224 б.

Оқу құралында логистика теориясының негізгі аспектілері: логистика пәні, міндеттері мен тұжырымдамалары жинақталып баяндаланған. Логистиканың негізгі салаларының ерекшеліктеріне сипаттамалар берілген…

Ермекбева Б.Ж. Салық менеджменті: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-140 б.

Оқу құралында салық менеджменті мәселелері жан-жақты зерделенген. Салық менеджментінің теориялық сыныпталуы қарастырыла келіп, практикалық тұрғыда қызмет ету механизмі зерделенген. Мемлекеттік және корпоративтік салық менеджменті талдана келіп, дамыған елдердегі қызмет ету ерекшеліктері қарастырылған.

Жетписбаев Б.А. және т.б. Әкімшілік жауаптылық: оқулық.-Алматы: Нұр-Пресс, 2020.-252 б.

Оқулық Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауаптылық институтының конституциялық-құқықтық негіздерінің кешендік тұжырымдамасына арналған. Жұмыс әкімшілік жауаптылық институтының әрі қарай дамуына бағытталған.

Жомартова Ш.Ә. Желілік технологиялар: оқу құралы / Ә.С. Тергеусізова.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-276 б.

Оқу құралында қазіргі заманғы компьютерлік желілердің архитектурасы мен технологиясының негізгі қағидалары қатарласа қарастырылған. 

Жұмамбаев С.К.  Адам ресурстарын басқару: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. –234 б.

Адам ресурстарын қалыптастыру ресурстары мәселелері, адам ресурстарын басқарудағы заманауи көзқарастар және т.б. қарастырылған.

Жұмамбаев С.К  Өндірістік менеджмент. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2020 .– 228 бет.

Оқу құралында өндірісті басқару және ұйымдастыру саласындағы соңғы білім жетістіктері келтірілген. Өндірістік менеджменттің мәні, өндірісті ұйымдастырудың ұстанымдары мен әдістері, техникалық қызмет көрсету міәселелері, кәсіпорындағы инновациялары қызмет, өнім сапасын жақсарту, өнім өндіру және өтімін жоспарлау көрсетілген.

Какимжанов Е.Х., Мамутов Ж.Ү. Агроландшафттардың геоақпараттық-картографиялық негізі: монография.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-202 б.

Монографияда ландшафттар мен агроландшафттардың тұжырымдары геоақпараттық жүйе негізінде талданып, соның ішінде ландшафттардың дифференциациялық бөлінуі тұрғысынан қарастырылады..

Котенева О.А. Зияткерлік меншікті басқару әдістері: оқу құралы.-СПб.: ІТМО университеті, 2020.-108 б.

Нұсқаулықта патенттік құқықтар объектілерін құқықтық қорғауды алудың заңнамалық аспектілері және өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде зияткерлік қызметтің патентке қабілетті нәтижелерін басқару әдістері мен технологиялары қарастырылған.

Көпешова Б.Қ. Корпорациялар қаржысы: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-258 б.

Оқу құралында корпорациялар қаржысы, корпорацияның негізгі капиталы, корпорацияның айналым капиталы, өнімді өндіріп өткізу шығындары мен корпорацияның басқа да шығыстары, корпорация табысының қалыптасуы мен бөлінуі, корпорацияның меншік капиталы және т.б. қарастырылған.

Қазақстан Республикасы. Кодексі. Қылмыстық кодекс.-Алматы: Юрист, 2020.-220 б.

Қазақстан Республикасы. Кодексі. Қылмыстық кодекс.-Алматы: ЖШС «Издательство «Норма-К», 2020.-260 б.

Қуандықов Қ.Ж. Қазақстан Республикасындағы кедендік бақылау: оқу құралы.-Алматы: «Printmaster», 2020.-224 б.

Оқу құралында Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан Республикасының кдендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылау процесін жүзеге асыру теориясы мен тәжірибесінің негізгі ережелері, кедендік бақылауды жүзеге асырудың қазіргі заманауи нысандары, тәсілдері мен құралдары, тауарлардың жекеленген санаттарына қатысты кедендік бақылаудың ерекшеліктері қарастырылады.

Левкин Г.Г. Контроллинг және логистикалық тәуекелдерді басқару: оқулық / М.Б. Тышканбаева, М.Ж. Конырбеков.-Алматы: Альманахъ, 2020.-156 б.

Оқулықта стратегиялық және жедел логистикалық контроллингтің мазмұны, кәсіпорындағы логистикалық үдерістерді ұйымдастыру, логистикалық жүйедегі қызмет аралық өзара байланыс, логистикалық тәуекелдер деңгейін төмендету мен талдау әдістемесі секілді сұрақтарға ерекше назар аударылады.

Мамытов Ж.У. Агроландшафттарды кадастрлік бағалау: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 114б. 

Оқу құралында алынған тидентификациялық карта негізінде ауылшаруашылық алқаптарын пайдаланғанда тиімділік пен өнімділік көрсеткіштерін арттыруға бағытталған ұсыныстар берілген…

Миркасимова Т.Ш., Тукенова Л.М., Кальпебаев А.Р. Тілдер және программалау әдістері: оқу құралы.- Алматы: Нархоз ун-ті, «Фортуна Полиграф» баспасы ЖШС, 2020.-132 б.

Оқу құралы программалау негіздерін, программалауды автоматтандыру әдістерін, мәліметтер типтері және Си С++Builder тілі операторларының түрлері туралы жалпы сипатты құрастыруға көмектеседі.

Мухаммедия С.Е. Microsoft Visual Studio C# ортасында бағдарламалау негізі: оқу құралы.-Алматы: Альманахъ, 2020.-146 б.

Оқу құралында С# тілінде бағдарламалау негізгі ұғымдары, бағдарламалау тілінің әліпбиі, орындалатын операциялары, объектіге бағдарланған бағдарламалаудың қағидалары бойынша класиың жариялануы, мұрагерленуі, интерфейс элементтері, мәліметтер қорының басқару жүйесі түсініктері қарастырылған.

Нұрмашев Ү. Қылмыстық процесс: оқулық.-Алматы: Нұр-Пресс, 2020.-468 б.

Оқулықта дәлелдемелерге және дәлелдеулерге, қылмыстық істегі еріксіз көндірудің және бұлтартпау шараларын орындау, қылмыстық іс бойынша айғақтарды жинауға бағытталған жасырын жедел іс жүргізу, қылмыстық іс жүргізуге медиация рәсімі, тергеу судьясы, «кінәсін мойындау туралы мәміле», үкім шығарылғанға дейін тәркілеу туралы іс жүргізу мәселелері де қарастырылған.

Оналтаев Д.О. Ислам қаржысы. Оқу құралы. – Алматы: Фортуна-Полиграф, 2020. – 266 бет.

Оқу құралында исламдық қаржыландыру негіздері, исламдық банктердің негізгі операцияларының көрініс табуымен исламдық банк ісінің жалпы сипаттамалық ерекшеліктері, сондай-ақ исламдық банкингтегі тәуекелдерді басқару мен тәуекел-менеджмент негіздерін теориялық және тәжірибелік тұрғыда оқыту үшін ұсынылады.

Оразбаева А.А. 3D графика негіздері: оқу құралы.-Алматы: ЭСПИ, 2020.-384 б.

Оқу құралында жалпы 3ds Max программасының негізгі түсініктері және Max элементтерін құралған күрделі геометриялық модель оюъекттерін құру жолдары қарастырылған.

Оспанов Е.Т. Академиялық жазылым негіздері: Оқу құралы/ Е.Т.Оспанов.- Алматы «Білік баспасы», 2020.- 340с.

Кітапта академиялық мәтін жазу, зерттеу әдістері, мәліметтерге талдау жасау сынды мәселелер жан-жақты ашылады. Сонымен қатар тақырыптарды пысықтауға арналған жаттығулар мен олардың жауаптары қоса берілген…

Сатаев Б.О. Oracle пайдалана отырып, корпоративтік ақпараттық жүйелерді әзірлеу: оқу құралы.- Нұр-Сұлтан: Мастер По, 2020.-110 б.

Мазмұнында Oracle пайдалана отырып, корпоративтік ақпараттық жүйлерді әзірлеу заманауи нормативтік, құқықтық және бағдарламалық-техникалық аспектілері қарастырылған.

Сатаев Б.О. Қазіргі қоғамның ақпараттық инфрақұрылымы: оқу құралы.-Нұр-Сұлтан: Мастер по, 2020.-95 б.

Мазмұнында қазіргі қоғамның ақпараттық инфрақұрылымы заманауи нормативтік, құқықтық және бағдарламалық-техникалық аспектілері қарастырылған.

Сафин Р.Т. Радиотехникалық құрылғылардағы электроника компоненттері: оқу құралы.-Алматы: Альманаъ, 2020.-286 б.

Оқу құралы радиотехникалық құралдарың электронды компоненттерінде өтіп жатқан процестермен студенттерді таныстыруға арналған…

Сафин Р.Т. Радиотехника мен телекоммуникациялар негіздері: оқу құралы.-Алматы. Альманахъ, 2020.-155 б.

Оқу құралында радиотехника, телекоммуникация мен электр байланысы желеілерін құрастыру негіздері қарастырылған…

Сәбет Бап-Баба (Бабаев) С.Б. Психология негіздері: оқу-анықтамалық қолданба.-Алматы: Нұр-Пресс, 2020.-106 б.

Оқулықта психология негіздері, психологиялық білім мазмұны ұғым, түсініктеме, анықтамалар көрсетілген…

Тасбулатова А.А. Delphi бағдарламалау ортасы: оқу құралы / И.М. Убайдуллаева, Г.А. Джантурсынова, А.К. Шакирова.-Алматы: Альманахъ, 2020.-152 б.

Оқу құралында теориялық мәліметтер, іс-тәжірибелік жұмыстар, білімді бақылау мақсатында тест тапсырмалары берілген…

Тасбулатова А.А. Visual Studio C# бағдарламалау ортасы: оқу құралы.-Алматы. Альманахъ, 2020.-178 б.

Оқу құралында теориялық мәліметтер, іс-тәжірибелік жұмыстар, білімді бақылау мақсатында тест тапсырмалары берілген…

Таштанова Н.Н., Сапарбаева С.С., Жаппакова Р.Е. Бухгалтерлік есеп негіздері: оқу құралы.-Алматы: «Фортуна Полиграф» баспасы ЖШС, 2020.-188 б.

Оқу құралында бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу тарихы, бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде, бухгалтерлік баланс, құндық өлшем және ағымдағы бухгалтерлік есеп, қаржылық есептілік негіздері және т.б. қарастырылған.

Төкеев У.А., Ахметов Б.Б. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-161 б.

Оқу құралы ақпараттық қауіпсіздігін басқару, ақпаратты қорғау саласындағы тәуекелдерді талдау, халықаралық стандарттарды және тәуекелдікті басқару және т.б. қарастылады.

Төкеев У.А., Жұманов Ж.М. Ақпараттық жүйелердің Веб-қосымшаларын программалау: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-100 б.

Оқу құралында HTML, VB.NET тілдері және АSP.NET ADO.NET, Веб-қызметтер программалау технологияларының негіздері қарастырылған.

Түнғатаров Н.Н. Open MP стандартында параллельді программалау негіздері: оқу құралы.-Алматы. Қазақ университеті, 2020.-82 б.

Оқу құралында жалпы жады бар жүйелер үшін параллель программалаудың жаңа техеологичсы – Open MP стандартында параллельді программалау негіздері қарастырылған.

Хакимова Т. Жасанды интеллект негіздері: оқу құралы.-Алматы: «NurPress» баспасы, 2020.-106 б.

Оқулықта жасанды интеллектінің негізгі ұғымдары мен даму үрдістерін, Visual Prolog декларативті программалау тілінің зертханалық жұмыстары қарастырылған.

Хамсин А.М. және т.б. Заманауи компьютерлік есептеулер және жобалау: оқу құралы.-Алматы: Альманахъ, 2020.-122 б.

Оқу құралында жаңа материалды терең түсіну үшін және оны кәсіби бағдарламаларды қолдану реті келтірілген…

Шаймерденова Л.Е. Webқосымшаларын құрастыру негіздері. WordPress негіздері: оқу құралы.-Алматы: ЭСПИ, 2020.-192 б.

Оқу құралында жүйесі, оның негізгі функционалдық элементтері, кодтың ішкі жұмысы және деректер құрылымы сипатталған…

Шмыгалева Т.А., Черикбаева Л.Ш. Клиент-серверлік қосымша: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-134 б.

Оқу құралында MS SQL ортасында деректер қорымен жұмыс жасау толықтай қарастырылған. Клиенттік бөлімін жасау С++Builder ортасында сипатталады.

Бакингем М. Это так не работает! Почему большинство управленческих подходов неэффективны и что с этим делают смелые руководители / пер. с англ..-М.: Альпина Паблишер, 2020.-314 с.

Показаны, что многие десятилетия данные управленческие подходы считаются аксиомами, однако на деле эти методы не просто мало эффективны, они вызывают негатив и неудовлетворенность со стороны сотрудников. Поэтому основой успеха компании – это хорошая корпоративная культура и обратная связь…

Барабанова М.И. Информационные системы и цифровые технологии: учебное пособие.-СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020.-270с.

Рассмотрены актуальные вопросы формирования информационных систем и компьютерно-сетевых цифровых технологий, принципы и методы построения и сипользования современных информационно-коммуникационных и социальных процессови формирования цифрования экономики.

Велямов Т.Т. Исследование операций в системе управления производственными процессами. В 2-х ч. Ч.2: учебное пособие.-алматы: Қазақ университеті, 2020.-186 с.

Изложены методы математического моделирования процесса управления производством и принятия решений.

Иванова С.В. Мотивация на 100%. А где же у него кнопка?.-М.: Альпина Паблишер, 2019.-285 с.

Рассматриваются определение индивидуальных мотиваторов в ходе интервью и упарвленческого общения, типовые сценарии и мотивация, возможности коррекции мотивационного потенциала, вариативность использования мотивационных факторов, делегирование и мотивация, корпоративная культура и т.б.

Кетько Н.В. Электронный бизнес: учебное пособие.-Волгоград: ВолгГТУ, 2020.-80 с.

Представлено подробное описание элементов системы электронного бизнеса, а также процессов взаимодействия между этими элементами в виртуальной среде торговли.

Кульмамиров С.А., Мансурова М.Е. Способы генерирования сигналов микроконтроллером на языке С++. Ч.2: учебно-методическое пособие.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-69 с.

Содержит теоретические сведения и методические рекомендации по выполнению 6 видов работ по программированию микроконтроллеров, генерации входных сигналов и регистрации отклики контроллера на эти сигналы.

Кульмамиров С.А., Мансурова М.Е. Управление перифериями контроллеров на языке С++. Ч.1: учебно-методическое пособие.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-72 с.

Содержит теоретические сведения и методические рекомендации по выполнению 6 видов работ по программированию микроконтроллеров, генерации входных сигналов и регистрации отклики контроллера на эти сигналы.

Курманкулова Н.Ж. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Б.К. Жуманова, С.Н. Валиева.-Нур-Султан, 2020.-166 с.

Приведены тенденции и разновидности развития, рассмотрен инновационный менеджмент как процесс, изложена методика разработки программ и проектов нововедений, дана классификация инновационных организаций…

Мирзакулова Ш.А. Основы ІР-телевидения и NCN: учебное пособие.-Алматы: Альманахъ, 2020.-117 с.

Содержится описание основ сети ІР-телефонии, раскрываются принципы пакетной передачи, алгоритмы и проблемы связанные с пакетизацией речи, стек протоколов ІР-телефонии, кодеки и др…

Нугуманова А.Б. Интеллектуальный анализ данных: учебное пособие.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-166 с.

Содержит теоретические основы интеллектуального анализа данных и раскрывает наиболее значимые аспекты практического применения методов интеллектуального анализа в экосистеме R. Microsoft Office 365 Online и Azure Machine Learning Studio.

Пыркова А.Ю. Web проектирование с использованием средств ISP: учебное пособие.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-145 с.

Представляет собой руководство по изучению технологии ISP от простейших сервлетов до полно функциональных Web приложений…

Республика Казахстан. Законы. О государственных закупах.-Алматы: Юрист, 2020.-60 с.

Республика Казахстан. Законы. Правила осуществления государственных закупок.-Алматы: Юрист, 2020.-268 с.

Республика Казахстан. Кодексы. Гражданский кодекс (Общая и Особенная часть).-Алматы: Юрист, 2020.-352 с.

Республика Казахстан. Кодексы. Об административных правонарушениях: практическое пособие.-Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2020.-536 с.

Республика Казахстан. Кодексы. Уголовный кодекс: практическое пособие.-Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2020.-260 с.

Сафин Р.Т. Устройства приема СВЧ сигналов: учебное пособие.-Алматы: Альманахъ, 2020.-566 с.

В пособии показаны устройства и принцип работы пассивных и активных элементов СВЧ трактов, анализ физических процессов и методику расчета каскадов радиоприемных устройств различного назначения.

Таштанова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания: учебное пособие.-ТОО Изд-во «Фортуна Полиграф», 2020.-130 с.

Рассматривает особенности бухгалтерского учета на предприятиях торговли и общественного питания, учет товаров и тар в оптовой торговле также в розничной торговле и их документальное оформление,  учет реализации товаров в торговле и т.д….

Тукеев У.А., Жуманов Ж.М. Программирование Web-приложений информационных систем: учебное пособие.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-101 с.

В пособии представлена информация по моделям, методам и средствам проектирования Web-приложений, по языку HTML.

Управление проектами информационных бизнес-систем: практикум / сост.: С.А. Кульмамиров и др..-Алматы. Қазақ университеті, 2020.-234 с.

Представлены материалы по освоению профессиональных знаний и практических навыков управления проектами по проектированию организационной структуры и менеджменту отдельных элементов информационных систем в бизнесе.

Урмашев Б.А. Программирование на алгоритмическом языке С++: учебное пособие.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-129 с.

Изложены основы программирования на языке С++, описаны приемы программирования, а также теоретическая и практическая информация…

Харасова М.М. Информатика: учебно-методическое пособие.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.-162 с.

Содержит теоретический материал, изложенный в форме опорных конспектов, практические работы с рекомендациями по их выполнению, перечень вопросов и заданий для самостоятельной внеаудиторной работы…

Экономический рост Казахстана: факторы и приоритеты государственного регулирования: монография / под науч. ред. С.Н. Алпысбаевой.-Нур-Султан, 2020.-146 с.

Комплексное исследование роли государства и государственных расходов в поддержании экономического роста в Казахстане с начала 2000-х годов выявило ряд сложных проблем, преодоление которых требует перехода к новым принципам экономической политики.